Privacybeleid

 

1. Gegevensbescherming in één oogopslag

Algemene opmerkingen
De onderstaande opmerkingen geven een globaal overzicht wat er met uw persoonlijke gegevens gebeurt wanneer u onze website bezoekt. Persoonlijke gegevens zijn alle gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd. Uitgebreide informatie over ons beleid op het gebied van gegevensbescherming vindt u in de uitgebreide beschrijving van ons privacybeleid hieronder.

Verzamelen van gegevens via onze website
Wie is verantwoordelijk voor het verzamelen van de gegevens op deze website?
De gegevens op deze website worden verwerkt door de exploitant van de website. De contactgegevens vindt u in de colofon van deze website.

Hoe verzamelen we uw gegevens?
Uw gegevens worden ten eerste verzameld doorat u de gegevens aan ons meedeelt. Hierbij kan het bijvoorbeeld gaan om gegevens die u in een webformulier invoert.

Andere gegevens worden bijvoorbeeld bij het bezoek van de website verzameld door onze IT-systemen. Het gaat hierbij vooral om technische gegevens (bv. browser, besturingssysteem of tijd van het bezoek). Deze gegevens worden automatisch verzameld wanneer u onze website opvraagt.

Waarvoor gebruiken wij uw gegevens?
Een deel van de gegevens wordt geregistreerd om een foutloze werking van de website te kunnen waarborgen. Andere gegevens kunnen worden gebruikt voor de analyse van uw gedrag op de website.

Welke rechten heeft u met betrekking tot uw gegevens?
U heeft op elk moment het recht om kosteloos informatie op te vragen over de herkomst, ontvanger en doelstelling van de opgeslagen persoonlijke gegevens. U heeft bovendien het recht om correctie, blokkering of wissen van deze gegevens te eisen. Hiervoor en voor andere vragen met betrekking tot de gegevensbescherming kunt op elk moment contact opnemen via het in de colofon vermelde adres. Daarnaast heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de verantwoordelijke toezichthoudende instantie.

Analysehulpmiddelen en hulpmiddelen van derden
Tijdens het bezoek aan onze website kan uw surfgedrag statistisch worden geanalyseerd. Dit gebeurt voornamelijk door middel van zgn. cookies en met behulp van analysesoftware. De analyse van het surfgedrag vindt in de regel anoniem plaats; het surfgedrag kan niet tot u persoonlijk worden herleid. U kunt tegen deze analyse bezwaar maken of de analyse voorkomen door bepaalde hulpmiddelen niet te gebruiken. Details hierover vindt u in ons privacybeleid in het hoofdstuk “Modules van derden en analysehulpmiddelen”.

U kunt bezwaar maken tegen deze analyse. Wij zullen u in het privacybeleid informeren over de mogelijkheden om bezwaar te maken.


2. Algemene opmerkingen en verplichte informatie

Gegevensbescherming
De exploitant van deze website neemt de bescherming van uw persoonlijke gegevens zeer serieus. Wij behandelen uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk en conform de wettelijke voorschriften op het gebied van gegevensbescherming en deze privacyverklaring.

Wanneer u deze website bezoekt, worden verschillende persoonlijke gegevens verzameld. Persoonlijke gegevens zijn alle gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd. In dit privacybeleid wordt beschreven welke gegevens wij verzamelen en waarvoor deze worden gebruikt. Er wordt uitgelegd met welk doel dit gebeurd.

Wij wijzen erop dat er bij gegevensoverdracht via internet (bv. bij communicatie via e-mail) sprake kan zijn van zgn. veiligheidsgaten. Een naadloze bescherming tegen toegang tot de gegevens door derden is niet mogelijk.

Opmerking over de verantwoordelijke instantie
De verantwoordelijke instantie voor de gegevensverwerking op deze website is:

Berner Torantriebe KG
Graf-Bentzel-Straße 68
D-72108 Rottenburg am Neckar

Telefoon: +49 (7472) 9812-0
E-mail:
info@berner-torantriebe.de

De verantwoordelijke instantie is de natuurlijke resp. rechtspersoon die alleen of met anderen beslist over de doelstellingen en middelen met betrekking tot de verwerking van persoonlijke gegevens (bv. namen, e-mailadressen etc.).

Wettelijk voorgeschreven toezichthouder gegevensbescherming
Wij hebben voor onze onderneming een toezichthouder aangewezen.

Jens Paul
Carl-Schurz-Straße 21-23
66953 Pirmasens

E-mail:
jp@nemesisconsulting.de

Herroepen van uw instemming met de verwerking van de gegevens
Veel verwerkingsprocessen zijn alleen mogelijk met uw uitdrukkelijke instemming. U kunt een al verstrekte instemming met de verwerking op elk moment herroepen. Hiervoor is een eenvoudige mededeling via e-mail voldoende. De rechtmatigheid van de verwerking tot het moment van herroepen blijft hierdoor onaangetast.

Recht op bezwaar tegen het verzamelen van gegevens in bijzondere gevallen en direct marketing (artikel 21 AVG)
Wanneer het verzamelen van gegevens op grond van artikel 6 par. 1 sub e of f AVG plaatsvindt, heeft u op elk moment het recht om op grond van uw persoonlijke omstandigheden bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens. Dit geldt eveneens voor profilering op grond van deze bepalingen. De resp. juridische grondslag voor deze verwerking, vindt u in deze privacyverklaring. Wanneer u bezwaar maakt, zullen we uw persoonsgegevens niet langer verwerken, tenzij we dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking kunnen aanvoeren die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden of die verband houden met de instelling, uitoefening of onderbouwing van rechtsvorderingen (bezwaar volgens artikel 21 par. 1 AVG).
Wanneer uw persoonlijke gegevens worden verwerkt ten behoeve van direct marketing, heeft U op elk moment het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor het doel van dergelijke reclame; dit geldt ook voor profilering, voor zover dit verband houdt met dergelijke direct marketing. Wanneer u bezwaar maakt, worden uw persoonlijke gegevens vanaf dat moment niet meer gebruikt ten behoeve van direct marketing (bezwaar volgens artikel 21 par. 2 AVG).


Recht op bezwaar bij de verantwoordelijke toezichthouder
Bij schending van de AVG heeft de benadeelde het recht op bezwaar bij een toezichthouder, in het bijzonder in de land van regulier verblijf, de werklocatie of de plaats van de vermoedelijke schending. Het recht op bezwaar bij andere bestuurlijke rechters of gerechtelijke bevelen wordt hierdoor niet aangetast.

Recht op overdracht van de gegevens
U heeft het recht om de gegevens die wij op basis van uw instemming of met betrekking tot de uitvoering van een overeenkomst geautomatiseerd verwerken voor uzelf of een derde partij op te vragen in een gangbaar, door geautomatiseerde systemen leesbaar formaat. Wanneer u directe overdracht van de gegevens aan een derde partij verlangt, wordt dit uitsluitend uitgevoerd voor zover dit technisch uitvoerbaar is.

SSL- resp. TLS-encryptie
Op deze pagina wordt om veiligheidsredenen en ter bescherming van vertrouwelijke informatie zoals bv. bestellingen of aanvragen die u ons doet toekomen, gebruik gemaakt van een SSL- resp. een TLS-encryptie. Een versleutelde verbinding kunt u herkennen doordat op de adresbalk van uw browser “https://” wordt weergegeven in plaats van “http://”. Daarnaast verschijnt er op de adresbalk een slotsymbool.

Wanneer de SSL- resp. TLS-encryptie is ingeschakeld, kunnen de gegevens die u aan ons verzendt, niet door derden worden gelezen.

Informatie, blokkeren, wissen
U heeft in het kader van de geldende wettelijke bepalingen op elk moment het recht om kosteloos informatie op te vragen over de van u opgeslagen persoonlijke gegevens, de herkomst en de ontvanger ervan en het doel van de gegevensverwerking en daarnaast het recht tot correctie, blokkering of wissen van deze gegevens. Hiervoor en voor andere vragen met betrekking tot de gegevensbescherming kunt op elk moment contact opnemen via het in de colofon vermelde adres.

Recht op beperking van de verwerking
U heeft het recht om op elk moment bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens. Hiervoor kunt op elk moment contact opnemen via het in de colofon vermelde adres. Het recht op beperking van de verwerking bestaat in de volgende situaties:
  • Wanneer u de juistheid van de bij ons opgeslagen gegevens betwist, hebben wij in de regel enige tijd nodig om dit te controleren. Gedurende deze periode heeft u het recht om beperking van de verwerking van uw persoonlijke gegevens te eisen.
  • Wanneer de verwerking van uw persoonlijke gegevens onrechtmatig is of was, kunt u in plaats van wissen, beperking van de gegevensverwerking eisen.
  • Wanneer wij uw persoonlijke gegevens niet meer nodig hebben voor het oorspronkelijke doel maar de gegevens echter nog wel nodig hebben voor uitoefening, verdediging of geldend maken van rechtsvorderingen, heeft u het om in plaats van wissen, beperking van de verwerking van uw persoonlijke gegevens te eisen.
  • Wanneer u bezwaar heeft ingediend op grond van artikel 21 par. 1 AVG, moet er een afweging worden gemaakt tussen uw en onze belangen. Zolang nog niet is vastgesteld welke belangen prevaleren heeft u het recht om beperking van de verwerking van uw persoonlijke gegevens te eisen.
Wanneer u de verwerking van uw persoonlijke gegevens heeft beperkt, mogen deze gegevens, afgezien van opslag, uitsluitend met uw instemming, voor uitoefening resp. verdediging van rechtsvorderingen, ter bescherming van de rechten van andere natuurlijke of rechtspersonen of op grond van een belangrijk publiek belang van de Europese Unie of een lidstaat worden verwerkt.

Bezwaar tegen reclamemails
Instemming met het gebruik van de verplicht opgenomen contactgegevens voor het toezenden van niet uitdrukkelijk aangevraagd reclame- en informatiemateriaal wordt hiermee afgewezen. De exploitant van deze website behoudt zich het uitdrukkelijke recht voor om geval van ongewenst toegezonden informatie, bv. spammail, juridische stappen te ondernemen.

3. Verzamelen van gegevens via onze website

Cookies
Op een deel van onze webpagina's wordt gebruikgemaakt van zgn. cookies. Cookies richten geen schade aan op uw computer en bevatten geen virussen. Cookies dienen om ons aanbod gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Cookies zijn kleine tekstbestandjes die via de browser op uw computer worden opgeslagen.

De meeste door ons gebruikte cookies zijn zgn. “session-cookies". Deze worden na afloop van uw bezoek automatisch gewist. Andere cookies blijven op uw computer opgeslagen totdat u deze wist. Met deze cookies kunnen wij uw browser bij uw volgende bezoek herkennen.

U kunt uw browser zo instellen dat u een bericht krijgt over het plaatsen van cookies en om de cookies alleen in speciale gevallen te aanvaarden of in het algemeen te weigeren. U kunt ook in de browser instellen dat cookies bij het afsluiten van de browser automatisch worden gewist. Wanneer het gebruik van cookies wordt uitgeschakeld, kan de functionaliteit van de website worden aangetast.

Cookies, die voor de uitvoering van de elektronische communicatie of voor het beschikbaar stellen van bepaalde door u gewenste functies (bv. een winkelmandje) vereist zijn, worden op grond van art. 6 par. 1 lid f van de AVG opgeslagen. De exploitant van de website heeft een gerechtvaardigd belang bij de opslag van cookies waarmee de technisch storingsvrije en optimale beschikbaarheid van de dienstverlening wordt gewaarborgd. Andere cookies (bv. cookies voor de analyse van uw surfgedrag) die worden opgeslagen, worden in deze privacyverklaring apart behandeld.

Contactformulier
Wanneer u ons via het contactformulier vragen toestuurt, wordt de informatie op het formulier bij ons opgeslagen, incl. de door u opgegeven contactgegevens voor het verwerken van de aanvraag en eventuele vervolgvragen. Deze gegevens worden niet zonder uw instemming doorgegeven.

De verwerking van de ingevoerde gegevens op het contactformulier vindt daarom uitsluitend plaats op basis van uw instemming (art. 6 par. 1 lid a AVG). U kunt deze instemming op elk moment herroepen. Hiervoor is een eenvoudige mededeling via e-mail voldoende. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking tot het moment van herroepen blijft hierdoor onaangetast.

De gegevens die u op het contactformulier invoert blijven bij ons opgeslagen tot u verzoekt om de gegevens te wissen, uw instemming voor de opslag herroept of het doel van de opslag vervalt (bv. nadat uw aanvraag volledig is verwerkt). Dwingend voorgeschreven wettelijke bepalingen – in het bijzonder de periode van opslag – blijven onaangetast. 

Vragen via e-mail, telefoon of fax
Wanneer u via e-mail, telefoon of fax contact met ons opneemt, wordt uw vraag, inclusief alle bijbehorende persoonlijke gegevens (naam, vraag) voor de verwerking van uw vraag bij ons opgeslagen en verwerkt. Deze gegevens worden niet zonder uw instemming doorgegeven.

De verwerking van deze gegevens vindt plaats op grond van artikel 6 par. 1 sub. EU-AVG, voor zover uw vraag verband houd met de uitvoering van een overeenkomst of vereist is voor de uitvoering van voorbereidende maatregelen met betrekking tot een overeenkomst. In alle overige gevallen berust de verwerking op uw toestemming (artikel 6 par. 1 sub. a EU-AVG) en/of op ons gerechtvaardigd belang (artikel 6 par. 1 sub. f EU-AVG) omdat er een gerechtvaardigd belang bestaat aan de effectieve verwerking van de aan ons gerichte vragen.

De gegevens die u op het contactformulier invoert blijven bij ons opgeslagen tot u verzoekt om de gegevens te wissen, uw instemming voor de opslag herroept of het doel van de opslag vervalt (bv. nadat uw aanvraag volledig is verwerkt). Dwingend voorgeschreven wettelijke bepalingen – in het bijzonder de bewaartermijn – blijven onaangetast.4. Sociale media

Facebook plug-ins (Like & Share toets)
Op onze pagina's zijn plug-ins van het sociale netwerk Facebook, aanbieder Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA, opgenomen. De Facebook plug-ins zijn te herkennen aan het Facebook logo of de like-knop ("Vind ik leuk") op onze website. Een overzicht van de Facebook plug-ins vindt u op:
https://developers.facebook.com/docs/plugins/.

Wanneer u onze website bezoekt, wordt via deze plug-in een directe verbinding gemaakt tussen de browser en de Facebook server. Facebook ontvangt daardoor de informatie dat uw IP-adres onze website heeft bezocht. Wanneer u de Facebook like-knop aanklikt terwijl u met uw Facebook account bent ingelogd, kunt u op uw eigen Facebook pagina een link maken naar ons Facebook profiel. Op deze manier kan Facebook het bezoek aan onze website koppelen aan uw account. Wij wijzen erop dat wij als aanbieder van deze website geen kennis hebben van de verzonden gegevens en het gebruik daarvan door Facebook. Verdere informatie hierover vindt u in de privacyverklaring van Facebook op: https://www.facebook.com/privacy/.

Wanneer u wilt voorkomen dat Facebook het bezoek aan onze website aan uw Facebook account koppelt, kunt u bij Facebook uitloggen.

Google+ Plug-in
De aanbieder van deze service is Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Verzamelen en doorgeven van informatie: Met behulp van de Google+-knop, kunt u informatie wereldwijd publiceren. Via de Google+-knop ontvangt u en andere gebruikers gepersonaliseerde content van Google en onze partners. Google slaat zowel de informatie op dat u de content een +1 heeft gegeven, als ook de informatie over de pagina die op dat moment geopend was. Uw +1 kan als opmerking samen met uw profielnaam en uw foto van Google-services bv. in zoekresultaten of in uw Google-profiel of op andere plaatsen op websites en advertenties op internet worden weergegeven.

Google registreert informatie over uw +1 activiteiten om de Google-services voor u en anderen te verbeteren. Om de Google+-knop te kunnen gebruiken, heeft u een wereldwijd zichtbaar, openbaar Google-profiel nodig dat tenminste de voor het profiel gekozen naam moet bevatten. Deze naam wordt gebruikt voor alle Google-services. In sommige gevallen kan deze naam ook een andere naam vervangen die u heeft gebruik bij het delen van content via uw Google-account. De identiteit van uw Google-profiel kan worden getoond aan gebruikers die uw e-mailadres kennen of beschikken over andere identificerende informatie van u.

Gebruik van de verzamelde gegevens: Naast de hierboven uitgelegde toepassingen, worden de door u beschikbaar gestelde gegevens gebruikt conform de geldende bepalingen voor gegevensbescherming van Google. Google publiceert mogelijk geconsolideerde statistische rapporten over de +1 activiteiten van de gebruikers resp. geeft deze door aan gebruikers en partners, bv. uitgevers, adverteerders of gekoppelde websites.

De opslag van de gegevens van de Google+ plug-in vindt plaats op basis van artikel 6 par. 1 sub. f EU-AVG. De exploitant van de website heeft een gerechtvaardigd belang bij een zo uitgebreid mogelijke zichtbaarheid op sociale media.


5. Analysehulpmiddelen en reclame

Google Analytics
Op deze website wordt gebruik gemaakt van functies van de analyseservice Google Analytics. De aanbieder van deze service is Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Google Analytics makt gebruik van zgn. "Cookies". Dit zijn tekstbestandjes, die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De door de cookie gecreëerde informatie over uw gebruik van deze website worden gewoonlijk aan een server van Google in de VS gestuurd en daar opgeslagen.

De opslag van Google-Analytics cookies vindt plaats op basis van art. 6 par. 1 lid f AVG. De exploitant van de website heeft een gerechtvaardig belang bij de analyse van het gebruiksgedrag om zowel het aanbod van de website als de reclame te optimaliseren.

IP- anonimisering
Wij hebben op deze website de functie “IP-anonimisering” ingeschakeld. Hierdoor wordt uw IP-adres door Google binnen de EU-lidstaten en andere landen waarbinnen deze EER overeenkomst geldt, vóór verzending naar de VS ingekort. Enkel in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres aan een server van Google in de VS gestuurd en daar ingekort. In opdracht van de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken, om uw gebruik van de website te evalueren, rapporten over de websiteactiviteiten samen te stellen en om andere services aan de exploitant van de website te leveren die verbonden zijn met het gebruik van website. Het IP-adres dat in het kader van Google Analytics door uw browser wordt doorgegeven, wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google.

Browser Plug-in
U kunt het opslaan van cookies door een overeenkomstige instelling van uw browser-software verhinderen; we wijzen u er echter op, dat u in dit geval niet alle functies van deze website in volledige omvang zult kunnen gebruiken. U kunt bovendien de registratie van de gegevens en uw gebruik van de website via cookies en het verzenden van deze gegevens aan Google voorkomen door de plug-in van de onderstaande link te downloaden en installeren :
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl.

Bezwaar tegen de registratie van uw gegevens
U kunt de registratie van uw gegevens door Google Analytics voorkomen door op de onderstaande link te klikken. Hierdoor wordt een Opt-Out cookie geplaatst waarmee de registratie van uw gegevens bij een toekomstig bezoek aan deze website wordt voorkomen.
Verdere informatie over de omgang met gebruikersgegevens door Google Analytics vindt u in de privacyverklaring van Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=nl.

Orderverwerking
Wij hebben met Google een overeenkomst gesloten voor de verwerking van de opdrachtgegevens en voeren de strenge Duitse voorschriften op het gebied van gegevensbescherming bij gebruik van Google Analytics volledig uit.

Duur van de opslag
Bij Google opgeslagen gegevens van de gebruiker en de activiteiten die zijn gekoppeld aan cookies, gebruikersherkenning (bv. User-ID) of reclame identificatie (bv. DoubleClick-Cookies, Android-Add-ID) worden na 14 maanden geanonimiseerd resp. gewist. Details hierover vindt u op de onderstaande link:
https://support.google.com/analytics/answer/7667196?hl=de.


6. Nieuwsbrief

Gegevens voor de nieuwsbrief
Wanneer u zich wilt abonneren op de nieuwsbrief die via de website wordt aangeboden, hebben we van u een e-mailadres nodig en enkele gegevens aan de hand waarvan we kunnen controleren dat u de rechtmatige eigenaar bent van het opgegeven e-mailadres en akkoord gaat met de ontvangst van de nieuwsbrief. Verdere gegevens worden niet resp. op basis van vrijwilligheid geregistreerd. Deze gegevens gebruiken we uitsluitend voor het verzenden van de gewenste informatie. De gegevens worden niet aan derden beschikbaar gesteld.

De verwerking van de ingevoerde gegevens op de aanmelding voor de nieuwsbrief vindt daarom uitsluitend plaats op basis van uw instemming (art. 6 par. 1 lid a AVG). De afgegeven toestemming voor de opslag van de gegevens, het e-mailadres en het gebruik daarvan voor het verzenden van de nieuwsbrief kunt u op elk oment herroepen, bv. via de link “afmelden” in de nieuwsbrief zelf. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking tot het moment van herroepen blijft hierdoor onaangetast.

De door u in verband met de aanmelding voor de nieuwsbrief opgegeven gegevens worden tot aan uw afmelding van de nieuwsbrief opgeslagen en na afmelding van de nieuwsbrief gewist. Gegevens die voor andere doeleinden bij ons zijn opgeslagen (bv. e-mailadressen voor de ledenpagina's) worden hierdoor niet aangetast.

CleverReach
Op deze website wordt gebruik gemaakt van CleverReach voor het versturen van nieuwsbrieven. De provider van deze dienst is CleverReach GmbH & Co. KG, Mühlenstr. 43, 26180 Rastede, Duitsland. CleverReach is een dienst waarmee het verzenden van nieuwsbrieven kan worden georganiseerd en geanalyseerd. De door u ingevoerde gegevens voor het abonneren op de nieuwsbrief (bv. uw e-mailadres) worden opgeslagen op de servers van CleverReach in Duitsland resp. Ierland.

Door onze nieuwbrief met CleverReach te versturen, krijgen wij de mogelijkheid om het gedrag van de ontvanger te analyseren. Hierbij kan onder andere worden vastgesteld hoeveel ontvangers het bericht met de nieuwbrief hebben geopend en hoe vaak de individuele links in de nieuwsbrief zijn aangeklikt. Met behulp van zogenaamde conversion-tracking is het bovendien mogelijk om na te gaan of na het aanklikken van de link in de nieuwsbrief een vooraf gedefinieerde handeling (bv. aanschaf van een product op onze website) heeft plaatsgevonden. Verdere informatie over de gegevensanalyse door CleverReach-Newsletter vindt u op:
https://www.cleverreach.com/de/funktionen/reporting-und-tracking/.

De verwerking van de gegevens vindt plaats op basis van uw toestemming (artikel 6 par. 1 sub. a EU-AVG). U kunt deze toestemming op elk moment herroepen door het abonnement op de nieuwsbrief te beëindigen. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking tot het moment van herroepen blijft hierdoor onaangetast.

Wanneer u niet wenst in te stemmen met de analyse door CleverReach, moet u het abonnement op de nieuwsbrief beëindigen. Hiervoor vindt u in elke mail met de aankondiging van de nieuwsbrief een link. Daarnaast kunt u zich ook via onze website afmelden van de nieuwsbrief.

De door u in verband met de aanmelding voor de nieuwsbrief aan ons verstrekte gegevens worden tot aan uw afmelding van de nieuwsbrief opgeslagen en na afmelding van de nieuwsbrief van onze servers en van de servers van CleverReach gewist. Gegevens die voor andere doeleinden bij ons zijn opgeslagen worden hierdoor niet aangetast.

Verdere informatie vindt u de bepalingen over gegevensbescherming van CleverReach op:
https://www.cleverreach.com/de/datenschutz/.

Afsluiting van een contract over gegevensverwerking
Wij hebben met CleverReach een overeenkomst gesloten voor de verwerking van de opdrachtgegevens en voeren de strenge Duitse voorschriften op het gebied van gegevensbescherming bij gebruik van CleverReach volledig uit.


7. Plug-ins en hulpmiddelen

YouTube met uitgebreide gegevensbescherming
Op onze website wordt gebruik gemaakt van plug-ins van de website YouTube. Aanbieder van deze pagina's is Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

Wij maken gebruik van YouTube met uitgebreide gegevensbescherming. Deze modus zorgt er volgens YouTube voor, dat YouTube geen informatie over de bezoeker op onze website opslaat voordat de gebruiker de video opvraagt. Het doorgeven van gegevens aan YouTube partners wordt door de uitgebreide gegevensbescherming echter niet dwingend uitgesloten. YouTube maakt bijvoorbeeld – onafhankelijk van de vraag of u een video heeft geopend – een verbinding met het Google DoubleClick netwerk.

Zodra u een YouTube video op onze website start, wordt er verbinding gemaakt met de servers van YouTube. Hierbij wordt de YouTube server doorgegeven welke van onze pagina's u heeft bezocht. Wanneer u met uw YouTube account bent ingelogd, geeft u YouTube de mogelijkheid om uw surfgedrag aan uw persoonlijke profiel te koppelen. U kunt dit voorkomen door u bij YouTube af te melden.

Daarnaast kan YouTube na het starten van een video verschillende cookies op uw eindapparaat plaatsen. Met behulp van deze cookies kan YouTube informatie ontvangen over bezoekers op onze website. Deze informatie kan onder andere worden gebruikt om statistieken over video's op te stellen, de gebruikersvriendelijkheid te verbeteren en poging tot bedrog te verijdelen. De cookies blijven op uw computer opgeslagen totdat u deze wist.

Eventueel kunnen er na het starten van een YouTube video andere processen voor gegevensregistratie worden gestart waarop wij geen invloed hebben.

Het gebruik van YouTube vindt plaats in verband met een optimale weergave van ons online aanbod. Wij hebben hierbij een gerechtvaardigd belang in de zin van art. 6 par. 1 lid f AVG.

Verdere informatie over gegevensbescherming bij YouTube vindt u in de privacyverklaring op:
https://policies.google.com/privacy?hl=nl.

Google Maps
Op deze pagina wordt via een zgn. API gebruikgemaakt van de kaartservice Google Maps. De aanbieder van deze service is Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

Om van de functionaliteit van Google Maps gebruik te kunnen maken is het noodzakelijk om uw IP-adres op te slaan. Deze informatie wordt in de regel aan een server van Google in de VS gestuurd en daar opgeslagen. De aanbieder van deze pagina heeft geen invloed op deze gegevensoverdracht.

Het gebruik van Google Maps vindt plaats in verband met een verbeterde weergave van onze online diensten en een eenvoudige vindbaarheid van de door ons op de website opgenomen locaties. Wij hebben hierbij een gerechtvaardigd belang in de zin van art. 6 par. 1 lid f AVG.

Verder informatie over de omgang met uw gebruikersgegevens vindt u in de privacyverklaring van Google op:
https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

Google reCAPTCHA
Wij maken op onze websites gebruik van “Google reCAPTCHA“ ( verder “reCAPTCHA“). De provider van deze dienst is Google Ireland Limited (“Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Met behulp van reCAPTCHA moet worden gecontroleerd of de invoer van de gegevens op onze website (bv. in een contactformulier) door een persoon of door een geautomatiseerd programma plaatsvindt. Hiervoor analyseert reCAPTCHA het gedrag van de bezoeker op de pagina aan de hand van een aantal kenmerken. Deze analyse begint automatisch zodra de bezoeker de pagina opent. Bij de analyse verwerkt reCAPTCHA verschillende gegevens (bv. IP-adres, verblijftijd op de pagina of de uitgevoerde muisbewegingen). De bij deze analyse geregistreerde gegevens worden doorgestuurd naar Google.

De analyse van reCAPTCHA verloopt volledig op de achtergrond. De bezoeker van de website wordt er niet op gewezen dat er een analyse plaatsvindt.

De verwerking van deze gegevens vindt plaats op basis van artikel 6 par. 1 sub. f EU-AVG. De exploitant van de website heeft een gerechtvaardigd belang om het aanbod te beschermen tegen misbruik door geautomatiseerde spionage en spam.

Verder informatie over Google reCAPTCHA en de privacyverklaring van Google vindt u op de volgende links:
https://policies.google.com/privacy?hl=de en https://www.google.com/recaptcha/intro/android.html.

8. Eigen diensten

Sollicitaties
Wij bieden de mogelijkheid om bij ons te solliciteren (bv. via e-mail, via de post of via een online sollicitatieformulier). Hieronder vindt u informatie over de omvang, doelstelling en het gebruik van de persoonlijke gegevens die u in het kader van een sollicitatieprocedure aan ons ter beschikking stelt. Wij verzekeren u, dat het verzamelen, de verwerking en het gebruik van uw gegevens in overeenstemming is met de geldende wetgeving op het gebied van gegevensbescherming en dat uw gegevens strikt vertrouwelijk worden behandeld.

Omvang en doel van de gegevensregistratie
Wanneer u ons een sollicitatie stuurt, verwerken wij de hieraan gekoppelde persoonlijke gegevens (bv. contact- en communicatiegegevens, sollicitatiebescheiden, notities in het kader van sollicitatiegesprekken etc.) voor zover dit voor de beslissing over de arbeidsrelatie vereist is. De juridische basis hiervoor is § 26 BDSG-neu volgens geldend Duits recht (aangaan van een arbeidsovereenkomst), artikel 6 par. 1 sub. b EU-AVG (algemeen aangaan van een overeenkomst) en – indien u hiervoor toestemming heeft gegevens – artikel 6 par. 1 sub. a EU-AVG. Deze toestemming kan op elk moment worden herroepen. Uw persoonlijke gegevens worden binnen onze onderneming uitsluitend doorgegeven aan personen die betrokken zijn bij de verwerking van uw sollicitatie.

Wanneer de sollicitatie succesvol verloopt, worden de door u beschikbaar gestelde gegevens op grond van § 26 BDSG-neu en artikel 6 par. 1 sub. b EU-AVG voor de uitvoering van de arbeidsovereenkomst in onze gegevensverwerkende systemen opgeslagen.

Bewaartermijn van de gegevens
Wanneer wij u geen arbeidsovereenkomst kunnen aanbieden, wanneer een aanbod afwijst, uw sollicitatie intrekt, uw toestemming voor de gegevensverwerking intrekt of ons vraagt de gegevens te wissen, worden de door u beschikbaar gestelde gegevens, incl. evt. resterende fysieke bescheiden gedurende maximaal 6 maanden na afronden van de sollicitatieprocedure opgeslagen resp. bewaard (bewaartermijn) om de details van de sollicitatieprocedure bij geschillen te kunnen traceren (artikel 6 par. 1 sub. f EU-AVG).

U KUNT BEZWAAR MAKEN TEGEN DEZE OPSLAG WANNEER U GERECHTVAARDIGDE BELANGEN GELDEND KUNT MAKEN DIE ZWAARDER WEGEN DAN ONZE BELANGEN.

Na afloop van de bewaartermijn worden de gegevens gewist wanneer er geen sprake is van een langer durende wettelijke bewaarplicht of een andere juridische basis voor voortzetting van de opslag. Indien duidelijk is dat de opslag van uw gegevens na afloop van de bewaartermijn noodzakelijk is (bv. op grond van een dreigend of lopend juridisch geschil), worden de gegevens pas gewist wanneer deze verder geen nut meer hebben. De wettelijk vastgelegde bewaartermijnen worden hierdoor niet aangetast.


9. Communicatie via e-mail

Verplichte informatie volgens artikel 13 EU-AVG
Bij een eerste contact zijn wij volgens artikel 12 en 13 EU-AVG verplicht u de volgende beschermde gegevens beschikbaar te stellen: Wanneer u via e-mail contact met ons opneemt, verwerken wij uw persoonlijke gegevens alleen wanneer hiervoor een gerechtvaardigd belang bestaat (artikel 6 par. 1 sub. f EU-AVG), u heeft ingestemd met de verwerking van de gegevens (artikel 6 par. 1 sub. a EU-AVG), de verwerking vereist is voor het aangaan, motiveren, inhoudelijke vormgeven of wijzigen van een rechtsverhouding tussen u en ons (artikel 6 par. 1 sub. b EU-AVG) of de wanneer verwerking is toegestaan op grond van een andere juridische bepaling. Uw persoonlijke gegevens blijven bij ons opgeslagen totdat u verzoekt om de gegevens te wissen, uw toestemming voor de opslag herroept of het doel van de opslag vervalt (bv. nadat uw aanvraag volledig is verwerkt). Dwingend voorgeschreven wettelijke bepalingen – in het bijzonder de periode van opslag met betrekking tot belastingen en zakelijke rechten – blijven onaangetast. U heeft op elk moment het recht om kosteloos informatie op te vragen over de herkomst, ontvanger en doelstelling van de opgeslagen persoonlijke gegevens. U heeft bovendien recht op inspraak, recht op overdracht van de gegevens en het recht om bij de verantwoordelijke toezichthouder een bezwaar in te dienen. Bovendien heeft u het recht om onder bepaalde omstandigheden een beperking te eisen met betrekking tot de verwerking van uw persoonlijke gegevens. Onze toezichthouder gegevensbescherming is bereikbaar via
jp@nemesisconsulting.de.